Kemikaalivalvonta

Vaaralliset aineet ovat nimensä mukaisesti vaarallisia, mutta niistä voidaan tehdä turvallisempia noudattamalla niiden valmistuksesta, käsittelystä, varastoinnista, säilytyksestä, varoitusmerkinnöistä jne. annettuja säädöksiä ja ohjeita.

Vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (www.tukes.fi).

 

Kainuun pelastuslaitos vaarallisen aineiden käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomaisena

 

Pelastuslaitos toimii valvontaviranomaisena mm. silloin, kun on kyse:

  • öljylämmityslaitteistojen asennuksesta tai maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksesta,
  • palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa.
  • kaupan yhteydessä tapahtuvasta pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) varastoinnista ja luovuttamisesta yksityiseen kulutukseen,
  • ilotulituksesta muuna kuin räjähdeasetuksessa säädettynä aikana (31.12. klo 18:00 – 1.1. klo 02:00),
  • vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista,

Jos vaarallisten aineiden säilytysmäärät eivät ylitä ilmoitusrajaa pelastusviranomaiselle, jää kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät asiat lähes täysin kemikaalien säilyttäjän vastuulle. Pelastusviranomainen voi kuitenkin puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin esim. palotarkastusten yhteydessä.

 

Tarkista säilytätkö kemikaaleja turvallisesti  (www.tukes.fi).

 

Öljylämmityslaitteistojen käyttöönottoilmoitukset

(“Valvonta-asetus” 685/2015 39 §)

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 55 § mukaan mm. öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä asennus-, huolto- ja tarkastusliike.

Sumutuspolttimella varustetuille öljylämmityslaitteistoille on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastuksen suorittamista varten on öljylämmityslaitteiston käyttöönottoilmoitus lähetettävä pelastuslaitokselle. Ilmoituksen laatii ja lähettää öljylämmityslaitteiston asennusliike. Tarkastus suoritetaan palotarkastajan toimesta kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

Öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat

(“Kemikaaliturvallisuuslaki” 390/2005, 54 § ja KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 344/1983)

Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevat maan alaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Tarkastustaajuuteen vaikuttaa säiliön materiaali ja kuntoluokka (ks. KTM:n päätös 344/1983, 9-10 §).

 

Öljysäiliöiden tarkastuksia suorittavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) päteväksi arvioimat toiminnanharjoittajat. Tarkastuksen teettämisestä vastaa öljysäiliön omistaja.

 

Huom! Useimpien kuntien ympäristönsuojelumääräykset asettavat lisävaatimuksia öljysäiliöiden tai muiden vaarallisten nesteiden säiliöiden ylläpidolle. Määräysten mukaan esim. kaikki maanalaiset ja pohjavesialueilla myös maanpäälliset öljysäiliöt tai muun vaarallisen nesteen kemikaalisäiliöt kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin muutamin poikkeuksin. Tutustu kuntasi ympäristönsuojelumääräyksiin, jos kiinteistölläsi on kemikaalisäiliöitä.

 

Öljysäiliön sijoittaminen maan alle tärkeällä pohjavesialueella tai ranta-alueella voi olla kielletty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Maan alle sijoitettavista öljysäiliöistä on oltava yhteydessä palotarkastajaan jo laitteiston asennuksen suunnitteluvaiheessa.

 

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena
(“Kemikaaliturvallisuuslaki” 390/2005, 81 §)

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena säädetään “kemikaaliturvallisuuslain” 81 §:ssä. Säädöstä sovelletaan Kokoontumislain (530/1999) tarkoittamiin yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, joita ovat esimerkiksi konsertit, kulkueet, paraatit, vaalitilaisuudet, teatteriesitykset jne.

 

Erikoistehosteiden käyttäminen on yleensä mahdollista, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. Erikoistehosteiden käyttöön on nimettävä vastuuhenkilö, jolla on oltava panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys.

 

Erikoistehosteilmoitukseen soveltuvan lomakepohjan löydät tästä. täytetyt lomakkeet lähetetään osoitteella

 

Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi

(“Kemikaaliturvallisuuslaki” 390/2005, mm. 7-27 § ja “Valvonta-asetus” 685/2015, mm. 5 § ja 33-40 §)

Jos vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin määrä ylittää asetuksessa 685/2015 määritetyn ilmoitusrajan, on toiminnasta tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitukseen käytettävä lomake löytyy tästä (Ilmoituslomake). Kainuun pelastuslaitoksen alueella ilmoitukset lähetetään osoitteella Kainuun pelastuslaitos, Opintie 1, 87100 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella pelastuslaitos@kaipe.fi.

 

Toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteutuminen varmistetaan ilmoitusasiakirjoista annettavalla päätöksellä sekä tuotantolaitoksen ja/tai varaston tarkastuksella. Tarkastus suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta

 

Kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Pelastuslaitoksella on mahdollisuus osallistua Tukesin suorittamaan valvontaan kemikaalikohteissa. Pelastuslaitos antaa myös lausuntoja vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä tai varastointia koskevista lupahakemuksista samoin kuin em. kohteiden sisäisistä pelastussuunnitelmista, toimintaperiaateasiakirjoista ja turvallisuusselvityksistä. Lausunnot pyytää Tukes.