Valvonta

Pelastuslaitoksen suorittaman valvontatoiminnan tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.Valvontatehtävässään pelastusviranomaisen valvontaan kuuluu mm., että rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat huolehtivat hallinnassaan olevien rakennusten, tuotantolaitosten tai esimerkiksi yleisötapahtumien palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä varautuvat onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa pelastuslain edellyttämällä tavalla. Valvontatehtävän yhteyteen liittyy myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevaa opastusta ja neuvontaa.

 

Valvonnan suorittaminen

 

Valvontatehtäviä suorittavat pelastuslaitosten pelastusviranomaiset. Valvontatehtävän suorittajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari, apulaispalopäällikkö tms. Tarkastajalla on oltava sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti. Henkilökortista on selvittävä henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Henkilökortti on esitettävä pyydettäessä.

 

Palotarkastuksen suorittamisesta ilmoitetaan yleensä etukäteen. Ilmoitus tehdään yleensä suoraan puhelimitse tai sähköpostin kautta. Laajemmasta valvonnasta ilmoitetaan erikseen, esim. kirjeitse. Palotarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta kirjallisen pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen jälkeen kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä. Mikäli valvontatehtävää suoritettaessa havaitaan, että pelastuslain tai -asetuksen velvoitteita ei ole noudatettu, määrää pelastusviranomainen puutteet korjattavaksi. Mikäli puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika ja mikäli havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, voi pelastusviranomainen keskeyttää toiminnan välittömästi ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä.

 

Valvontakohteet ja valvonnan toistuvuus

 

Pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava suunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Alueen pelastustoimi päättää suoritettavista valvontatehtävistä pelastuslain 79 §:n mukaisessa valvontasuunnitelmassa. Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien vapaa-ajan asuntojen turvallisuutta edistetään ensisijaisesti omavalvonnan ja turvallisuusviestinnän keinoin.

 

Pienkiinteistöjä suurempiin kohteisiin tehdään valvontakäyntejä riskiperusteisen määrittelyn mukaisin vuosivälein. Valvontakäyntien aikavälit valvontakohteissa ovat 1, 2, 3, 4, 5, 9 tai 10 vuoden välillä. Kohteet, joita ei sijoiteta edellä mainittuihin luokkiin, tarkastetaan tarvittaessa. Kaikkiin kohteisiin voidaan tehdä tarvittaessa ylimääräisiä valvontakäyntejä tai valvontaa voidaan suorittaa asiakirjavalvonnalla. Muita valvontakäyntejä tehdään teemaluontoisesti ja esiintyviin riskeihin perustuen.

 

Valvontakäyntejä voidaan tehdä myös erikseen pyydettäessä. Palotarkastus voidaan suorittaa myös pyynnöstä. Jos epäilet, että kiinteistösi palo- ja henkilöturvallisuudessa on puutteita, voit soittaa pelastuslaitokselle ja sopia ylimääräisestä palotarkastuksesta. Lisää ajankohtaista tietoa pelastuslaitoksen suorittamasta valvonnasta löydät Kainuun pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta.

 

Valvontakäyntien maksullisuus

 

Palotarkastukset ovat maksullisia kaikkien muiden valvontakohteiden paitsi pienkiinteistöjen (omakotitalot, vapaa-ajan asunnot) osalta. Kuitenkin myös pienkiinteistöjen osalta toinen suoritettu jälkivalvontakäynti on maksullinen. Palotarkastusmaksu koostuu perusosasta, sekä tuntiveloituksesta. Perusmaksu sisältää 2 tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyöltä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta veloitetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit. Pelastuslain 96 §:n mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Perittävien maksujen suuruudesta päättää Kainuun pelastuslautakunta (johtosääntö 2009/4§, kohta 13).

 

Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Asuinrakennusten valvontatoimenpiteiden hinnat (alv. 0 %) 1.1.2014 alkaen: Hinnasto. Muiden kohteiden valvontakäyntien hinnat (alv. 0 %) 1.1.2014 alkaen: Hinnasto.

 

Maksua ei peritä muiden viranomaisten tai tarkastuslaitosten valvontavastuulla olevista tarkastuksista, joihin pelastuslaitoksella on osallistumisoikeus tai joihin pelastuslaitos on perinteisesti osallistunut. Näitä ovat mm. rakennusten, väestönsuojien ja paloteknisten laitteistojen käyttöönottotarkastukset sekä Turvatekniikan keskuksen suorittamat tarkastukset merkittävissä kemikaalikohteissa. Mikäli valvontakäyntiä ei voida suorittaa asiakkaasta johtuvasta syystä tai valvontakäynnin ajankohtaa siirretään edellisen arkipäivän klo 12:00 jälkeen, laskutetaan peruuntuneesta tarkastuksesta yhden työtunnin mukainen taksa (50 €/h alv 0 %). Laskusta voi reklamoida vapaamuotoisesti kirjallisesti suoraan Kainuun pelastuslaitokselle tai valittaa Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuteen.