Omavalvonta

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastuslaitoksen on tehtävä pelastustoimen valvontatehtävän suorittamiseksi palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen pienkiinteistöjen ja vapaa-ajan rakennusten osalta omavalvonnan suorittaminen, jossa kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen kehotuksesta hallitsemassaan kiinteistössä ns. omatoimisen palotarkastuksen, jonka perusteella pelastusviranomainen arvioi onko kohteessa tarpeen suorittaa pelastusviranomaisen toimesta valvontaa.

Aiemmin pientaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa suoritettiin pelastusviranomaisen toimesta palotarkastus kymmenen vuoden välein.  Nykyään asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin pyritään lisäämään myös muilla keinoilla, joista kiinteistön omistajan tai haltijan omatoiminen herättely turvallisuusasioihin omavalvonnan keinoin on todettu olevan varteenotettava valvonnan muoto.

Omavalvonnassa asunnon omistaja/haltija arvioi ja kehittää itse turvallisuuttaan paloturvallisuusoppaan avulla ja palauttaa täytetyn omavalvontalomakkeen pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen suorittaa kohteeseen palotarkastuksen, jos asianosainen jättää palauttamatta pelastuslaitokselle omatarkastuslomakkeen, palautetussa omavalvontalomakkeessa on puutteita tai asianosainen pyytää tarkastusta. Lisäksi palautettujen omavalvontalomakkeiden perusteella tehdään satunnaisotantana yleinen palotarkastus 10 % vuorossa olevista omavalvontakohteista.Omavalvontaa varten on tehty ”Pientalon paloturvallisuusopas”, jonka sisältöön viitataan omatarkastuslomakkeessa. Paloturvallisuusopas on tehty neuvontaoppaaksi asumisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen ja se toimii pohjatietona omavalvonnan suorittamiseksi.Tutustu pientalo paloturvallisuusoppaaseen TÄSTÄ.