Paloturvallisuuden itsearviointi

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastuslaitoksen on tehtävä pelastustoimen valvontatehtävän suorittamiseksi palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen pienkiinteistöjen ja vapaa-ajan rakennusten osalta paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaminen, jossa kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen kehotuksesta hallitsemassaan kiinteistössä ns. omatoimisen palotarkastuksen, jonka perusteella pelastusviranomainen arvioi onko kohteessa tarpeen suorittaa pelastusviranomaisen toimesta valvontaa.

Aiemmin pientaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa suoritettiin pelastusviranomaisen toimesta palotarkastus kymmenen vuoden välein.  Nykyään asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin pyritään lisäämään myös muilla keinoilla, joista kiinteistön omistajan tai haltijan omatoiminen herättely turvallisuusasioihin omavalvonnan keinoin on todettu olevan varteenotettava valvonnan muoto.

Paloturvallisuuden itsearvioinnissa asunnon omistaja/haltija arvioi ja kehittää itse turvallisuuttaan paloturvallisuusoppaan avulla ja palauttaa täytetyn itsearviointilomakkeen pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen suorittaa kohteeseen palotarkastuksen, jos asianosainen jättää palauttamatta pelastuslaitokselle lähetetyn paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen, palautetussa itsearviointilomakkeessa on puutteita tai asianosainen pyytää tarkastusta. Lisäksi palautettujen lomakkeiden perusteella tehdään satunnaisotantana yleinen palotarkastus 10 % vuorossa olevista paloturvallisuuden itsearviointikohteista. Paloturvallisuuden itsearviointia varten on tehty ”Pientalon paloturvallisuusopas”, jonka sisältöön viitataan itsearviointilomakkeessa. Paloturvallisuusopas on tehty neuvontaoppaaksi asumisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen ja se toimii pohjatietona itsearvioinnin suorittamiseksi. Tutustu pientalo paloturvallisuusoppaaseen TÄSTÄ.