Valvontasuunnitelma

 

Valvontasuunnitelman tarkoitus

 

Pelastuslain 379/2011 mukaan pelastuslaitoksen tulee suorittaa pelastustoimen valvontatehtäviä paloturvallisuuden parantamiseksi. Pelastuslain 79 § velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa vahvistetaan pelastuslaitoksen vuosittaiset valvontatehtävät ja niiden suoritustapa. Valvontaa kohdennetaan kohteisiin arvioitujen riskien mukaisesti ja valvonnalla pyritään vaikuttamaan onnettomuuksien määrään entistä tehokkaammin. Valvontasuunnitelma perustuu pelastuslaitoksen voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja sen sisältämään riskianalyysiin. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen hyväksyy Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtaja.

 

Lain edellyttämän valvontatehtävän muotoja on valvontasuunnitelmassa määritelty useita erilaisia. Valvonta sisältää asiakirjavalvontaa ja erityyppisiä palotarkastuksia, sekä niihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Yleisten palotarkastusten palotarkastusvälien määrittely tehdään vuosittain valvontasuunnitelmassa. Määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatiman valvontasuunnitelma-ohjeen mukaisia periaatteellisia tarkastusvälejä ja kohderyhmäkohtaista riskienarviointia, jotta kohteiden valvontasykli olisi valtakunnassa mahdollisimman yhdenmukainen. Valvontasuunnitelmassa määritellään valvonnan eri tavat, niiden vuosittaiset määrät, viranomaisyhteistyön muodot sekä arvioidaan valvontatyöhön tarvittavat resurssit.

 

Valvontasuunnitelmassa määritellään lisäksi asiakirjavalvonnan periaatteet. Asiakirjavalvonnaksi luetaan esimerkiksi pelastussuunnitelmien ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ja niihin liittyvien lupa-asioiden valvonta, sekä pienkiinteistöihin suoritettavan omavalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen.

 

Kainuun pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma vuodelle 2019