Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma tehdään yrityksen, laitoksen tai kiinteistön käyttäjien tarpeisiin. Suunnitelman tavoitteena on koostaa turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot käyttäjien saataville ja kohentaa kohteen turvallisuustasoa. Pelastussuunnitelman suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin ( 379/2011 14.§ ja 15.§) ja pelastusasetukseen (407/2011 1.§). Pelastussuunnitelman hyväksyy kohteen turvallisuudesta vastaava henkilö ja opastusta tekoon tarvittaessa antaa paikallinen pelastusviranomainen.

 

Pelastussuunnitelma laaditaan omatoimisen varautumisen toimenpiteistä ja siinä on oltava selostus:

  • Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä (onnettomuusriskienhallinta)
  • Rakennuksessa ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä (turvallisuusjohtaminen, rakenteellinen paloturvallisuus, turvallisuustekniikka)
  • Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi (turvallisuusviestintä ja – osaaminen)
  • Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä (poikkeavat tilanteet esim. tilapäinen käyttötavan muutos)

 

Alla on sisäministeriön ohje pelastussuunnitelman laadinnasta sekä Kainuun pelastuslaitoksen laatimia pelastussuunnitelma pohjia ja riskienarvioinnin työkalu, joita voi käyttää suunnitelman teossa.

 

OHJE Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta

Pienen ja keskisuuren kohteen riskienhallinnan prosessi

 

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma -malli

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma -pohja

 

Yrityksen tai laitoksen pelastussuunnitelma -malli

Yrityksen tai laitoksen pelastussuunnitelma -pohja

 

Toimintaohjeet pelastussuunnitelman liitteeksi:

 

Toimintaohje hätäensiapu

Toimintaohje hätätilanteissa

Toimintaohje kaasuvaara

Toimintaohje kiinteistötekniikka

Toimintaohje kotivara

Toimintaohje automaattinen palohälytys sekä sprinkleri

Toimintaohje säteilyvaara

Toimintaohje uhkatilanteet

Toimintaohje vaaramerkki

 

PELASTUSINFO Kerrostalon ilmoitustaululle. Täytä lomake tietokoneella, tulosta ja kiinnitä kerrostalon ilmoitustaululle.